Қазақша қайырғанда…

Осында сөздіктерде кездесе бермейтін сөздердің аудармасы енгізіліп тұрады.

Бұл сөздікті тиімді пайдалану үшін осы бетті ашып қойып, компьютер пернетақтасынан Ctrl+F басып, ашылған терезеге қажет сөзді енгізіңіз. Біздің базада болса, осылай тез тауып аласыз.

Кәсіпкерлікте қолданылатын кейбір терминдер:

абонентская плата – абоненттік ақы
авторский договор заказа – тапсырыстың авторлық шарты
аккордная оплата труда – көтерме еңбек ақы
акт ревизии – тексеріс актісі
акцептованн/-ое/ый платежное поручение, чек – ризаланған төлем тапсырмасы, чек
аналогия права – құқық ұқсастығы
антидатировать – күн шегеру
антидемпинговые пошлины – демпингке қарсы баждар
арендная плата – жалгерлік ақы
ассигнование – қаржы бөлу
ассортимент товаров – тауар түрлері
ассортиментный товарообмен – түрлі тауар айырбастау
ассоциативный опрос потребителей – тұтынушыларға қауымдастық сауалдама қою
бартер – баспабас
безакцептный платеж – ризасыз/акцептсіз төлем
безнадежные долги – үмітсіз қарыздар
биржевая котировальная комиссия – биржада баға белгілейтін комиссия
биржевая котировка – биржалық баға белгілеу
больничный листок – науқастық қағаз
брак – ақау, жарамсыздық
брокер – делдал
бронирование средств на заработную плату – еңбекақыға қаржы брондау/қалдыру
валовый оборот – жалпы айналым
валютная оговорка – валюталық ескертпе
ввоз безпошлинный – бажсыз әкелім
вертикальная маркетинговая система – сатылы маркетингтік жүйе
вклады до востребования – сақтау мерзімі көрсетілмейтін салымдар
вклады на предъявителя – ұсынушы атына салынатын салымдар
водяной знак – ерекше белгі
возвратность кредита – несиенің қайтарылатындығы
выручка – түсім
габариты – аумақ (көлем)
генеральный подрядчик – негізгі мердігер
гербовая бумага – елтаңбалы қағаз
гонорар – қаламақы
горизонтальная ревизия – деңгейлес тексеріс
грузовая накладная – жүк құжаты
грузовая таможенная декларация – кедендік жүк мағлұмдамасы
давность исковая – талап мерзімінің өтуі
дебиторская задолженность – дебиторлық берешек
девальвация – құнсыздану
демографическая сегментация – демографиялық саралау
деноминация – ірілендіру
депрессия – тоқырау
дивидент – үлеспайда
дилерские скидки – дилерлік шегерімдер
дискредитация – беделін түсіру
варрант – сенімхат
долевое обязательство – үлес міндеттемесі
должник – борышкер
должностная инструкция – лауазымдық нұсқау
допуск – рұқсаттама
жизненный цикл товара – тауардың өміршеңдік кезеңі
задаток – кепілақы
заем – қарыз
заимствование – қарызға алу
залог – кепіл
иждивенец – асыраудағы жан
инвертаризация – түгендеу
интенсификация производства – өндірісті қарқындандыру
казначейство – қаржы мекемесі
компенсационное соглашение – өтем келісімі
компетенция – құзыр
конвертируемая валюта – айырбасталатын валюта
конечный спрос – түпкілікті сұраным
конъюктура рынка – нарық жағдаяты
корзина потребительская – тұтыну қоржыны
кредитоспособность – несиені өтеу қабілеттілігі
кредитор – алашақ
лампсум-роялти, паушальный гонорар – лампсум-роялти, бір жолғы төлем
легализация – заңдастыру, ырықтандыру
ликвидационные средства – өтімді заттар
ликвидация юридических лиц – заңды тұлғаларды жою
ликвидность – өтемпаздық
лицевые счета – дербес шот
лицензия принудительная – мәжбүрлеу лицензиясы
манкировать, пренебрегать – селқос қарау, жаратпау
мена – айырбас
наймодатель – жалға беруші
накладная железнодорожная – теміржол жөнелтпе құжаты
наличные средства – қолдағы қаражат
наниматель – жалдаушы
натуральный налог – заттай салық
комплекс – кешен
неликвиды – өтімсіз заттар
ненормируемый рабочий день – мөлшерленбеген жұмыс күні
неплатежеспособность – төлем қабілетсіздігі
обеспечение кредита – несиені қамсыздандыру
рентабельность – пайдалылық
оклад – айлық
онкольный – талап етілмелі
паблисити – жариялылық
пай – жарнапұл, үлес, жарна
партнерство – әріптестік
паспорт сделки – мәміле төлқұжаты
пеня – өсімақы
первичные доходы – бастапқы табыс
передаточная надпись – өткізу жазбасы
извещение – хабарлама
поверенный – сенім жүктелген
покрытие – орнын толтыру
поставщик – жеткізуші
потребительские свойства товара – тауардың тұтынылу қасиеті
предложение встречное – қарсы ұсыныс
инициатива – бастама
предъявительский чек – ұсынылмалы чек
прейскурантные цены – бағанамалық бағалар
приведенные затраты – келтірінді шығындар
провоз – тасымал
промышленный шпионаж – өнеркәсіптегі тыңшылық
распорядители кредитов – несиені иеленушілер
рассрочка – мерзімді ұзарту
растрата – ысырап
реализованная продукция – өткізілген өнім
регрессный иск – кері талап
реестр – тізілім
реквизиты – деректемелер
реновация – қалпына келтіру
репрезентативность – қайта ұсынушылық
розница – бөлшек сауда
самоокупаемость – өзін-өзі өтеушілік
санация – сауықтыру
санкция – жазалау шаралары
сбытовая скидка – өткізім шегерімі
сводка затрат – шығындардың ақпары
сделка – мәміле
себестоимость – өзіндік құн
сегментация рынка – нарықты саралау
синтетический учет – жинақтамалы есеп
соавторство – теңтуындыгерлік
спецификация – ерекшелеме
списание – есептен шығару
стимулирование – ынталандыру
страхование от несчастных случаев – жазатайым оқиғалардан сақтандыру
страховое возмещение – сақтандыру өтемі
субсчет – қосалқы шот, ішкі шот
тара – ыдыс
транснациональные компании – трансұлттық компаниялар
транспортная накладная – транспорттық жүкқұжат
убыток – залал
упаковка – орама
учредительская прибыль – құрылтай пайдасы
физический износ основных фондов – негізгі қорлардың табиғи тозуы
фиксированные платежи – тіркелген төлемдер
фрахтователь, фрахтовая ставка – кеме жалдаушы, тасымалақы мөлшерлемесі
фундирование – тиянақтау
хозрасчетный доход – шаруашылық есеп табысы
целевые вклады – мақсатты салым ақшалар
эксплутационные расходы – пайдалану шығындары
эмбарго – тыйым
эмиссия ценных бумаг – құнды қағаздар шығару
юрисконсульт – заң кеңесшісі

Advertisements

Пікір қалдыру

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Өзгерту )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Өзгерту )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Өзгерту )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Өзгерту )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: